Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet | 828 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) รอบ 12 เดือน | 714 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ | 679 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้บริการห้องสมุด และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต | 689 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
นักศึกษารับรหัสเข้าอินเตอร์เน็ต และคู่มือแนะนำการใช้บริการห้องสมุด | 641 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การพัฒนาการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน | 627 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
บุคลากรดีเด่น 2555 | 689 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี | 637 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรอง (Certificate) | 648 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2556 | 743 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ 1, 2” | 717 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สรงน้ำพระและรดน้ำผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 636 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย | 652 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ | 769 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การจัดโครงการอบรม หลักสูตร การให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2556 | 666 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 | 648 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 635 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประมวลการอบรมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม : หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล | 635 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
SIPA ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม : หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล | 713 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน | 677 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว