Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
การบันทึกเทป แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญา | 578 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room) | 696 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อบรม บัญชี 3 มิติ | 618 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ลงนาม MOU RMUTSB & GTSLEARNING | 532 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ | 564 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การประชุมจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 607 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 | 577 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” 2 | 627 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
จับมือไอที | 560 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | 556 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) | 579 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
กิจกรรมทำความสะอาด | 548 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5” | 524 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 5 | 550 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี | 593 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ICT | 612 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ผู้อำนวยการประชุมแนวทางการจัดทำจดหมายข่าวสำนัก | 554 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555 | 603 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร | 580 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน | 714 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว