Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
มทรส. รับการตรวจประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ | 410 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) | 390 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนากาลังคนด้าน IT | 406 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สวส. รวมงาน WUNCA 23rd CIT&UniNOMS 2011 | 429 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
งอบไทย - สวส. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 483 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 398 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ราชมงคล... คลังความรู้ด้านบริการสังคม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 605 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจาปี ๒๕๕๔ | 428 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA สำหรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ | 417 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 417 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 383 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์” | 399 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 423 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
กิจกรรมห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2553 | 358 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
“การฝึกอบรมอาจารย์สร้างความพร้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายใต้มาตรฐานสากล” | 416 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การแนะแนวการศึกษาต่อและการทดสอบความรู้พื้นฐานภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ | 418 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 404 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 612 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
“คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔”บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 413 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับ ซิป้า เนคเทค และเอทีเอสไอ ปั้นคนไอทีป้อนตลาดโลก | 442 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว