Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง | 629 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet | 676 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) รอบ 12 เดือน | 624 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ | 599 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้บริการห้องสมุด และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต | 611 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
นักศึกษารับรหัสเข้าอินเตอร์เน็ต และคู่มือแนะนำการใช้บริการห้องสมุด | 548 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การพัฒนาการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน | 553 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
บุคลากรดีเด่น 2555 | 627 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี | 570 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรอง (Certificate) | 589 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2556 | 652 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ 1, 2” | 644 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สรงน้ำพระและรดน้ำผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 571 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย | 583 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ | 690 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การจัดโครงการอบรม หลักสูตร การให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2556 | 610 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 | 596 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 594 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประมวลการอบรมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม : หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล | 598 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
SIPA ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม : หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล | 674 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว