Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
สวส.นนทบุรี ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน | 636 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” | 563 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” | 661 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ศูนย์นนทบุรี | 704 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 595 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (สัปดาห์ที่ 3) | 558 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” | 639 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารสวส. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องสุขภาพดีชีวีสดใส | 619 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นานักศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา | 651 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางการจัดหัวข้อการบรรยาย/อบรม งาน 30th WUNCA | 603 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ | 648 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
นิทรรศการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 667 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
พบปะสังสรรค์ สภากาแฟ สวส.นนทบุรี ครั้งที่ 2 | 583 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
มุมอาเซียนศึกษา | 1249 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ | 597 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 667 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 | 578 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
JOB EXPERENCE SHARING DAY | 552 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์โดยสารและห้องน้ำอาคารวิทยบริการ (5 ชั้น) เขตเหนือ | 567 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
โครงการสอนเสริมเพื่อปรับเพิ่มความรู้ในรายวิชา แคลคูลัส 1 | 650 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว