Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 151 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการ Open house “เปิดบ้านกับราชมงคลสุวรรณภูมิ” | 144 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร | 124 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัล โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 85 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือ ตำราวิชาการฯ | 119 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรข้อความตอบกลับอัตโนมัติด้วย LINE Official Account | 101 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 | 84 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากร | 120 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรสร้างโบร์ชัวร์หรือแผ่นพับด้วย Adobe InDesign | 112 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | 201 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม“ราชมงคล” | 181 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 220 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” ประจาปีพุทธศักราข 2566 | 305 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | 278 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) | 300 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน | 298 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมการจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 264 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 305 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) และ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 331 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | 254 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว