ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มทร.ส. เรื่องผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ส. ประจำปีการศึกษา 2563 | 204 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 218 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมทบทวนคำชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เหลือจ่าย) | 224 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมทบทวนขอบเขตภาระงาน (Job Summary) และทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน ในรูปแบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 264 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 336 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 304 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 268 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 283 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Banner ด้วย Web application | 333 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva | 294 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 296 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: เทคนิคการผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | 358 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 333 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 305 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | 318 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | 272 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 324 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | 346 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 434 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 330 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว