Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ศูนย์นนทบุรี | 601 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
UniNet ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงาน 30th WUNCA | 636 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำห้องเทิดพระเกียรติ | 654 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 2557 | 644 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 57 | 610 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา | 581 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 | 646 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557 | 617 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับบุคลากร ศูนย์นนทบุรี | 493 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สัมมนานับถอยหลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC | 639 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยเข้าศึกษาดูงาน สวส. นนทบุรี | 745 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส.นนทบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 2557 | 637 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ทำบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบุหัวแหวน จังหวัดนครนายก | 1040 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อม 30th WUNCA | 614 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
การให้ความรู้แก่หน่วยงาน “มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน (SOP)” | 660 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษา | 596 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. ร่วมบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 | 605 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA2014) | 654 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 | 532 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง | 613 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว