ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร | 69 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน | 119 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี รับการตรวจ 5ส.+3 | 61 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส.นนท์ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารวิทยบริการฯ เขตเหนือ.... | 61 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | 61 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ | 105 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย | 63 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA | 60 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 9 มทร. | 60 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | 56 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นที่ ๒ | 43 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
๕ ส. คะแนนเฉลี่ยสูงสุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ | 62 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
มทรส. รับการตรวจประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ | 62 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) | 60 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนากาลังคนด้าน IT | 60 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
สวส. รวมงาน WUNCA 23rd CIT&UniNOMS 2011 | 62 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
งอบไทย - สวส. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 113 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 52 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ราชมงคล... คลังความรู้ด้านบริการสังคม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 129 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจาปี ๒๕๕๔ | 65 ครั้ง เมื่อ 9 ปีที่แล้ว