ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์นนทบุรี รับการตรวจ 5ส.+3 | 30 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
สวส.นนท์ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารวิทยบริการฯ เขตเหนือ.... | 28 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
สวส.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | 29 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ | 48 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย | 29 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA | 27 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 9 มทร. | 28 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | 25 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นที่ ๒ | 9 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
๕ ส. คะแนนเฉลี่ยสูงสุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ | 27 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
มทรส. รับการตรวจประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ | 26 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) | 29 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนากาลังคนด้าน IT | 25 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. รวมงาน WUNCA 23rd CIT&UniNOMS 2011 | 29 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
งอบไทย - สวส. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 70 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 19 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ราชมงคล... คลังความรู้ด้านบริการสังคม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 67 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจาปี ๒๕๕๔ | 30 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA สำหรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ | 24 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 23 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว