ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชมงคล... คลังความรู้ด้านบริการสังคม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจาปี ๒๕๕๔ | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA สำหรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ | 4 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 4 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์” | 4 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
กิจกรรมห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2553 | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
“การฝึกอบรมอาจารย์สร้างความพร้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายใต้มาตรฐานสากล” | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
การแนะแนวการศึกษาต่อและการทดสอบความรู้พื้นฐานภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 4 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 6 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
“คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔”บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับ ซิป้า เนคเทค และเอทีเอสไอ ปั้นคนไอทีป้อนตลาดโลก | 4 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2553 | 4 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2551 | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
บุคลากรตัวอย่างตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี | 13 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2553 | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2552 | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว