ข่าวประชาสัมพันธ์
การบันทึกเทป แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญา | 27 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
การให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room) | 91 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
อบรม บัญชี 3 มิติ | 48 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ลงนาม MOU RMUTSB & GTSLEARNING | 27 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
การบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ | 25 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
การประชุมจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 30 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 | 24 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” 2 | 31 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
จับมือไอที | 20 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | 17 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) | 29 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
กิจกรรมทำความสะอาด | 20 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5” | 29 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 5 | 23 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี | 26 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ICT | 26 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ผู้อำนวยการประชุมแนวทางการจัดทำจดหมายข่าวสำนัก | 29 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555 | 22 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร | 34 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน | 49 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว