ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการประชุมแนวทางการจัดทำจดหมายข่าวสำนัก | 4 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555 | 4 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร | 5 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน | 4 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี รับการตรวจ 5ส.+3 | 5 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
สวส.นนท์ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารวิทยบริการฯ เขตเหนือ.... | 5 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
สวส.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | 5 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ | 5 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย | 5 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA | 4 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 9 มทร. | 4 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
สวส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | 5 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นที่ ๒ | 4 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
๕ ส. คะแนนเฉลี่ยสูงสุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
มทรส. รับการตรวจประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนากาลังคนด้าน IT | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สวส. รวมงาน WUNCA 23rd CIT&UniNOMS 2011 | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
งอบไทย - สวส. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 6 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 5 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว