ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 36 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมทบทวนคำชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เหลือจ่าย) | 92 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมทบทวนขอบเขตภาระงาน (Job Summary) และทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน ในรูปแบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 95 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 142 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 136 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 95 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 123 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Banner ด้วย Web application | 173 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva | 128 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 152 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: เทคนิคการผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | 168 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 181 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 156 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | 157 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | 117 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 179 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | 187 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 179 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 185 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 231 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว