Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม“ราชมงคล” | 5 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” ประจาปีพุทธศักราข 2566 | 106 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | 94 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) | 105 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมการจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 95 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 121 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) และ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 123 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | 133 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) | 141 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence ; EdPEx) | 126 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 99 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 204 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์) | 200 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน | 177 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี | 201 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | 172 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 146 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 212 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว