Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 15 ชั่วโมงที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | 32 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สวส. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 35 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 | 93 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 44 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel framework : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office | 66 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการติดตั้งโปรแกรม WPS | 80 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 69 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 94 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 94 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น | 104 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับ | 112 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | 82 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล ประปีการศึกษา 2564 | 94 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” | 90 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Web application framework ด้วย ASP.NET" | 86 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | 99 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว