Email: arit@rmutsb.ac.th

งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) | 496 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" ครั้งที่ 6/2564 | 474 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" | 512 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | 458 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบำรุงรักษาฯศูนย์นนทบุรี | 1099 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | 453 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 441 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 427 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 656 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 841 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร “เลิศสรรพวิทย์” ครั้งที่ 2/2564 | 641 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | 614 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 763 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564 | 485 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 | 630 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “อบรมออนไลน์การผลิตสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นการสร้างวีดีโอง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint” | 904 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013” | 845 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์นนทบุรี | 804 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจสอบความพร้อม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 | 779 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 | 838 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว