งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | 414 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราว ภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) | 321 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี งดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | 319 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 385 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์นนทบุรี | 326 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 424 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมงานบุญปีใหม่ ศูนย์นนทบุรี | 330 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | 391 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 491 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 389 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานเกษียณอายุราชการ 2562 ศูนย์นนทบุรี | 362 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 (ระดับพื้นฐาน) | 402 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัย ศูนย์นนทบุรี | 396 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์นนทบุรี | 490 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์นนทบุรี | 355 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Ionic Framework | 393 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นำเสนอระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (MeetingRoom e-Booking) | 513 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใข้งานโปรแกรม uTalk มทรส.ศูนย์นนทบุรี | 459 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผศ.วารุณี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ TJMW2019 | 535 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์นนทบุรี | 242 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว