งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราว ภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี งดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | 35 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 34 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์นนทบุรี | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานบุญปีใหม่ ศูนย์นนทบุรี | 92 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | 138 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 144 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 170 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
งานเกษียณอายุราชการ 2562 ศูนย์นนทบุรี | 116 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 (ระดับพื้นฐาน) | 186 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัย ศูนย์นนทบุรี | 127 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์นนทบุรี | 219 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์นนทบุรี | 112 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Ionic Framework | 119 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นำเสนอระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (MeetingRoom e-Booking) | 193 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใข้งานโปรแกรม uTalk มทรส.ศูนย์นนทบุรี | 212 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผศ.วารุณี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ TJMW2019 | 249 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์นนทบุรี | 48 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี | 184 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว