งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
ร่วมงานบุญปีใหม่ ศูนย์นนทบุรี | 15 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 75 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 112 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานเกษียณอายุราชการ 2562 ศูนย์นนทบุรี | 73 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 (ระดับพื้นฐาน) | 97 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัย ศูนย์นนทบุรี | 76 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์นนทบุรี | 114 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์นนทบุรี | 59 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Ionic Framework | 64 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
นำเสนอระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (MeetingRoom e-Booking) | 104 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใข้งานโปรแกรม uTalk มทรส.ศูนย์นนทบุรี | 107 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ผศ.วารุณี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ TJMW2019 | 132 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี | 105 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว