งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 39 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 13/2563 | 6 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 45 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 196 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 180 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | 156 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราว ภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) | 173 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี งดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | 148 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 187 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์นนทบุรี | 184 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 217 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมงานบุญปีใหม่ ศูนย์นนทบุรี | 188 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | 247 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 241 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 255 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานเกษียณอายุราชการ 2562 ศูนย์นนทบุรี | 215 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 (ระดับพื้นฐาน) | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัย ศูนย์นนทบุรี | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์นนทบุรี | 345 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์นนทบุรี | 191 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว