งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้โปรแกรม Vidyard เบื้องต้น | 134 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet | 151 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกล ด้วย Team viewer และ Chrome remote desktop | 233 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
webex | 782 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
วิธีติดตั้งและการใช้โปรแกรม LOOM | 146 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะนำการสร้าง (งานแบบทดสอบ) ด้วย Google Forms ใช้งานร่วมกับ Google Classroom [Ep.3] | 151 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
loom | 581 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Google Drive | 610 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Microsoft Teams | 1697 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
 Zoom Cloud Meeting | 1849 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | 143 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Google Classroom | 2426 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Google Meet / Hangouts Meet | 2678 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอบคุณแหล่งเรียนรู้จากภายนอก Youtube.com | 508 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากร | 296 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) | 28973 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 255 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 216 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 385 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานระบบเครือข่ายแกนหลัก | 142 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว