Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย | 47 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
สรุปผังและอุปกรณ์เครือข่าย 4 ศูนย์พื้นที่ | 61 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | 133 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) | 141 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานข้อมูลและผลการดำเนินการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | 208 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ Adobe Premiere | 177 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics ครั้งที่ 1/2566 | 108 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 204 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอ บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 (RUSCON 6) | 166 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | 172 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 212 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผ่าน Appsheet เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา | 187 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA) | 190 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 193 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
อบรมแนะนำการใช้งาน Google Workspace for Education Plus | 250 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 | 206 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมโครงการ เสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลในอาเซียน Asean digital literacy programme (ADLP) | 211 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การทดสอบสมรรถนะด้าน IT นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2565 | 8230 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว