Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 | 804 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
E-book รวมจดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562 | 818 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 | 1022 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 1193 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา | 1150 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการตัดต่อวีโอเบื้องต้น | 1053 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1282 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค. 62 | 1067 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) | 1290 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บุคลากร งานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ IEC2019 | 1295 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
จัดอบรม การใช้งาน Google Apps | 1010 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | 753 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | 885 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | 811 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | 797 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | 771 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education” | 777 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Core IT) | 745 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Admin) | 743 ครั้ง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว