Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 | 867 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 1025 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา | 962 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมการตัดต่อวีโอเบื้องต้น | 882 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1053 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 ส.ค. 62 | 916 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) | 1079 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บุคลากร งานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ IEC2019 | 1081 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดอบรม การใช้งาน Google Apps | 846 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | 635 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | 755 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | 711 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | 699 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | 666 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education” | 623 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Core IT) | 632 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Admin) | 636 ครั้ง เมื่อ 7 ปีที่แล้ว