Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Banner ด้วย Web application | 839 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva | 924 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 863 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ  | 941 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : สร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf) รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign | 935 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น | 915 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: เทคนิคการผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | 1052 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: การผลิตวีดิทัศน์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | 879 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word | 856 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | 935 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | 830 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | 759 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 919 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | 982 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 1169 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | 1009 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 930 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 824 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 1014 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 939 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว