Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | 691 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | 623 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 776 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | 771 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 1011 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | 843 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 776 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 721 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 880 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 783 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 973 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 990 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 811 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 857 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 1025 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1089 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 848 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 1063 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 959 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Open Broadcaster Software (OBS) | 1673 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว