Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 483 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 488 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 | 475 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม”ราชมงคล” | 480 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การนำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชันด้วยเทคโนโลยี Augmented-Reality (AR) นำชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | 544 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 720 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 900 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 858 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยปี 2564 | 571 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีการศึกษา ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | 569 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นิเทศนักศึกษาฝึกงานเทคโนโลยีการศึกษา | 646 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 | 708 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง | 2614 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้างงานกราฟิกด้วย Adobe Illustrator | 941 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานเทคโนโลยีการศึกษา อบรมโปรแกรมออนไลน์ให้ความรู้ แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตาหกรรมเกษตร | 829 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “อบรมออนไลน์การผลิตสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นการสร้างวีดีโอง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint” | 979 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013” | 930 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมออนไลน์การใช้งานระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | 860 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 916 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 896 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว