Email: arit@rmutsb.ac.th

งานเทคโนโลยีการศึกษา
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 81 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | 100 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 | 166 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เรื่อง การพัฒนาแชทบอทสำหรับให้คำแนะนำการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 148 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 | 141 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | 157 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โรงเรียนมาบพระจันทร์ | 151 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรม Software Office Thai WPS | 213 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | 245 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 226 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | 258 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | 245 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 213 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom | 205 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Sway | 217 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft Forms | 204 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft OneDrive | 223 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 193 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 220 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 | 212 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว