งานเทคโนโลยีการศึกษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Banner ด้วย Web application | 67 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : การสร้าง Template PowerPoint ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบของเว็บไซต์ Canva | 64 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 71 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยการทำงานที่สำคัญ  | 76 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : สร้างหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook (pdf) รองรับระบบสารสนเทศที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign | 75 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น | 75 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: เทคนิคการผลิตสื่อการสอนให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร: การผลิตวีดิทัศน์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere | 73 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมเรื่องเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word | 78 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | 85 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | 56 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับผู้ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 114 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | 109 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 146 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | 136 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 121 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Indesign ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 153 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 251 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 200 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว