งานบริหารและพัฒนาระบบ
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทำบุญตักบาตรวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เนื่องใน วันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล | 6 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 9 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 48 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
แผนการดำเนินการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 139 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 130 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 171 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 162 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | 344 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 200 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม ฯ | 133 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานแผนและงานงบประมาณ | 540 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet | 140 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 243 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 199 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน | 1043 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวส.ร่วมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” | 236 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ครบรอบ 15 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 199 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว