Email: arit@rmutsb.ac.th

งานวิทยบริการ
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2564 | 769 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการเขียนบรรณานุกรรม และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 1171 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 891 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | 861 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | 898 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 1096 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 933 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | 919 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์ แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์” | 775 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมออกร้านหนังสือ | 831 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 787 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 841 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบสำรวจความต้องการและรายชื่อหนังสือ | 3657 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 13/2563 | 746 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 1063 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 1060 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 1108 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
E-book ทรัพยากรสารสนเทศ | 3190 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1185 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 1142 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว