Email: arit@rmutsb.ac.th

งานวิทยบริการ
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 503 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 427 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 656 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 841 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | 614 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2564 | 527 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 763 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563 | 497 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 456 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานวิทยบริการ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | 477 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การใช้งานแอพพลิเคชั่น RUS Library | 1047 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 720 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ | 1064 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ยืมหนังสือต่อ ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต | 1061 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ | 1016 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 831 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 932 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี       | 763 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นนทบุรี | 919 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 896 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว