งานวิทยบริการ
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์สุพรรณบุรี | 228 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์นนทบุรี | 247 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 401 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 209 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 185 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต | 416 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่7/2562 | 191 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 290 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO ณ ศูนย์หันตรา | 174 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัย ศูนย์นนทบุรี | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 279 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 206 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร | 312 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ TDC | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1271 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรณารักษ์ ร่วมโครงการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 4 | 364 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 137 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว