Email: arit@rmutsb.ac.th

งานวิทยบริการ
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี | 60 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | 62 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 107 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 133 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2566 | 1680 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 1738 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | 362 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) | 429 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1/2564 | 336 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 2 | 396 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 1 | 453 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | 438 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 429 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 376 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 587 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 623 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | 542 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2564 | 463 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 670 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว