งานวิทยบริการ
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 2 | 20 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 1 | 16 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 35 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 38 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 154 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 194 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | 155 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2564 | 142 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 166 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563 | 129 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 110 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
งานวิทยบริการ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 | 135 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การใช้งานแอพพลิเคชั่น RUS Library | 325 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 247 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ | 555 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ยืมหนังสือต่อ ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต | 506 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ | 494 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 304 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 304 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว