งานวิทยบริการ
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 68 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สุพรรณบุรี       | 61 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นนทบุรี | 68 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 63 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2564 | 68 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการเขียนบรรณานุกรรม และการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 60 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 93 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม มทร.สุวรรณภูมิ” | 85 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับหัวหน้า | 108 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
จัดงานปีใหม่ออนไลน์ "ปีใหม่วิถีใหม่ New Year New Normal 2021” | 145 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 119 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน (Google Meet) | 135 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ปราชญ์ แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์” | 163 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมออกร้านหนังสือ | 193 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 166 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมการจัดหมวดหมู่หนังสือ E-Book ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 167 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แบบสำรวจความต้องการและรายชื่อหนังสือ | 511 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 13/2563 | 159 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 229 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 251 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว