Email: arit@rmutsb.ac.th

งานวิทยบริการ
งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือ ตำราวิชาการฯ | 7 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช” | 79 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
งานวิทยบริการ รับมอบหนังสือเรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว TOURISM INDUSTRY | 111 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมรับมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 100 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | 185 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) | 205 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service | 166 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "นักปฏิรูปการ เรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว" (Agile library: the adaptive learning agent) | 223 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 253 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี | 261 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | 221 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 252 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 | 125 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 289 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2566 | 3980 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 2189 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2565 | 479 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) | 533 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1/2564 | 419 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
KM : อบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ Openserve eBook ครั้งที่ 2 | 503 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว