Email: arit@rmutsb.ac.th

บทความวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
การพยาบาลผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่ศีรษะร่วมกับมีบาดแผลแทงทะลุตาซ้าย | มณฑิรา พูลราม | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์อายุมากและมีการคลอดก่อนกำหนด | พเยาว์ กิ่งทอง | 20 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับมีภาวะช็อค | สุวารี สีจาง | 33 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอดมีภาวะช็อกและตัดมดลูก | นันทยา สิทธิ | 37 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด | สุภาณี เลิศรัตนะธารา | 36 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่สมองระดับรุนแรงร่วมกับมีภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกในระยะฉุกเฉิน : กรณีศึกษา | ขวัญเรือน เขียวบุรี | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำในผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดนครพนม | ชูชีพ มณีพรรณ | 271 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดร่วมกับการส่งต่อเพื่อสวนหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา | สิริลักษณ์ ธเนศอนันต์ | 64 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การพยาบาลระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในผู้ป่วยโรคอ้วนร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องวีดิทัศน์ | นาตยา คงคามี | 65 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษา | นางชลิตา รอดคำ | 87 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม | ศรีสุดา สุกงาม | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้นประสาทออกที่มีโรคร่วมหัวใจเต้นผิดจังหวะ | จำเรียง ชื่นชมกลิ่น | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว