ข่าวทั้งหมด
loom | 9 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
Google Drive | 5 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
Microsoft Teams | 12 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
Zoom Meetings & Chat | 12 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
การประชุมออนไลน์ด้วย ZOOM Cloud Meetings | 4 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
Google Classroom | 10 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
Google Meet / Hangouts Meet | 66 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Teams | 24 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน | 183 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอบคุณแหล่งเรียนรู้จากภายนอก Youtube.com | 43 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การใช้ google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา | 154 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การใช้งาน "Google Meet" สำหรับผู้สอน | 59 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราว ภายในศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) | 30 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี งดให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | 35 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 33 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากร | 62 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) | 2037 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รวบรวมจดหมายข่าว | 25 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์หันตรา | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ศูนย์นนทบุรี | 37 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว