Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวทั้งหมด
สร้างโลโก้สินค้าด้วย Canva | 35 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
หน้าใสปิ้งด้วย Photoshop | 29 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
การป้องกัน Ransomware ด้วย Windows Security | 31 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 262 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างวีดีโอปฏิสัมพันธ์ด้วย Edpuzzle | 63 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร การใช้งาน Windows 11 ระบบปฏิบัติการล่าสุดพร้อมเทคนิคการใช้งาน | 54 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Sway | 35 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรเรื่องง่าย ๆ กับการสร้างเว็บไชต์ขายสินค้าออนไลน์ | 47 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง Infographic ด้วย Piktochart | 46 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ AI สำหรับสร้างสื่อวิดีโอออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Clipchamp | 59 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การใช้จ่ายเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 119ฯ” | 39 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)ฯ” | 54 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 115 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2567 | 56 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะทำงานระบบ RUS MOOC ครั้งที่ 2/2567   | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงพิมพ์ดิจิทัลครั้งที่ 1/2567 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บรรยาย เรื่อง AI for Education | 72 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การเตรียมองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว