Email: arit@rmutsb.ac.th

คณะกรรมการประจำสำนัก

กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
 
 
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
 
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
 
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 305 ครั้ง