Email: arit@rmutsb.ac.th

คณะกรรมการประจำสำนัก 2019 - 2023

กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     
 

ดร.เอกชัย เนาวนิช
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ

นายสุทิน เกษตรรัตนชัย
รองผู้อำนวยการ
กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพันธ์ อรรถพร
กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ ศรีมา
กรรมการ
นายยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข
กรรมการ
นายจีระพล คุ่มเคี่ยม
กรรมการ
นายกรมวุฒิ นงนุช
กรรมการ
นางสาวชวัญใจ พุ่มแย้ม
เลขานุการ
นายสิทธิชัย บุญสนิท
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 2702 ครั้ง