Email: arit@rmutsb.ac.th

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง

9 กุมภาพันธ์ 2550 - 8 กุมภาพันธ์ 2558

อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์

9 กุมภาพันธ์ 2558  - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.เอกชัย เนาวนิช

9 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
รักษาราชการแทน 
9 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 สิงหาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ

16 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน

 

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 11 มิ.ย. 2564


4847 ครั้ง