โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์นนทบุรี

 

 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ศูนย์นนทบุรี

                 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ดร.เอกชัย  เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  กรุดพันธ์  อาจารย์ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล  รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์  ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดี ประจำศูนย์นนทบุรี เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบุญและร่วมจับของรางวัล (เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย) ณ บริเวณใต้อาคารราชมงคล 36 ริมน้ำ (เขตใต้)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์55 ครั้ง