ตรวจสอบความพร้อม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563

 

 

ตรวจสอบความพร้อม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563

                  วันที่ 1 เมษายน 2564 นายฐิตินันท์  ภู่พันธ์ ประธานคณะกรรมทำงานควบคุมระบบดิจิทัลระดับศูนย์สอบ ประจำศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย นายวรพันธ์  ยวงจันทร์ นางสาวณชนก  เรืองสอาด เป็นตัวแทนศูนย์สอบ เดินทางไปยังสนามสอบ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายในสนามสอบ จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. โดยจะมีการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ในวันอาทิตย์ที่ 4 และวันจันทร์  ที่ 5 เมษายน 2564

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์50 ครั้ง