ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564

 

 

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564

                ศาสตราจารย์สุมาลี สังข์ศรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ดร.เอกชัย เนาวนิช กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์41 ครั้ง