มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นนทบุรี

มอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์นนทบุรี

              เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายฐิตินันท์  ภู่พันธ์ หัวหน้างานสำนักงาน ศูนย์นนทบุรี เป็นผู้แทนมอบรางวัลอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แด่นางสาวชวัลวิทย์  คุ้มทรัพย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ Google Meet ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยมี นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล, นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย, นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และนางสาววนิดา ขันธเนตร, นางสาวกชชพัศ บัวลอย, นางสายพิณ เข็มปัญญา ตำแหน่งบรรณารักษ์เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์86 ครั้ง