โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

        งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน ซึ่งมี นายจตุพร ระเวิงจิตร์ หัวหน้างานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สามารถใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน ตามรูปแบบที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้น ทั้งนี้มีนายบุรินท์ สุภีวี และนายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : จุรีพร  ข้อมูล : จุรีพร  เรียบเรียง : จุรีพร  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์117 ครั้ง