ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และหัวหน้างานฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการฯ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์112 ครั้ง