ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

 

 

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

              เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล คณะกรรมการประจำสำนัก รองศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ นายยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข และเลขานุการ นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการ นายสิทธิชัย บุญสนิท เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการฯ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์128 ครั้ง