ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   

ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

           เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย และอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้าน Data Center และศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดภูมิทัศน์ทางด้าน Learning Space รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและพาเยี่ยมชมการทำงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ มัตติทานนท์ อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์ และอาจารย์วิชริณี สวัสดี รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : สำนักวิทยบริการฯ  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญา40 ครั้ง