การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

 

การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ Mr.Louis Ding ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการขายธุรกิจคลาวด์ Mr.Grant Yang ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ และผู้แทนจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบ IT เพื่อยกระดับการบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ 5G และการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องมหาราช อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี และได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อนำเสนอแนวทางการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก266 ครั้ง