ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 1 ปี 6 เดือน

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 122 เดือนกันยายน ประจำปี พ.ศ. 2563

   

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 1 ปี 6 เดือน

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2563 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ 1 ปี 6 เดือน ประกอบด้วย รายนามคณะกรรมการฯ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ ประธานกรรมการ เรืออากาศตรีกวิน สูยนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดี กรรมการ นางสาววิยะดา นุชพันธุ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เลขานุการ นางสาวสิริพร หามนตรี,นางสาวกรรณิกา มีคุณกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สมัย
ข้อมูล : จุรีพร
เรียบเรียง :จุรีพร
จัดทำ : นัฐพล
บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์49 ครั้ง