ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

 
 

ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) รองผู้อำนวยการ (อ.สุทิน เกษตรรัตนชัย) และรองผู้อำนวยการ (อ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล) ซ้อมการตรวจประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมบางปะอิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : นัฐพล  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์130 ครั้ง