โครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

 

 

โครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระยะที่ 2

            เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ซึ่งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวและทำสัญญาจ้างการเข้าปฎิบัติงาน (เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจ้างเหมาบริการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในประเด็น 1) งานเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน จำนวน 51 อัตรา และ 2) งานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 10 อัตรา ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์218 ครั้ง