ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

            เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และหัวหน้างานฯ 1) รายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 3) การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) รายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับวันลาและข้อมูลการไม่สแกนนิ้วมือของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมิถุนายน 2563 5) รายงานสรุปข้อมูลการไปฝึกอบรมรายงานข้อมูลการไปฝึกอบรม/ประชุมสัมนา/ดูงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 6) รายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 7) รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน 8) พิจารณาการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 9) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์194 ครั้ง