ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 8 พ.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ที่ 30 เมษายน 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และหัวหน้างานฯ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสายสนับสนุน แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2563 การดำเนินการเสนอรายการวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการทำงานที่บ้านต่อมหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาระบบ รายงานผลการปฏิบัติงานวิทยบริการ รายงานผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรคในงานภายในศูนย์พื้นที่ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : นัฐพล  จัดทำ : นัฐพล  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์201 ครั้ง