ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 16 เม.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet

           ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และหัวหน้างานฯ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในหน่วยงานและกำกับติดตามการปฏิบัติงานวิทยบริการ การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานภายในศูนย์พื้นที่ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ เรียบเรียง : นัฐพล จัดทำ : นัฐพล บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์140 ครั้ง