แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 24 เม.ย. 2563
  1. ประเมินสมรรถนะตามกลุ่มงาน new
  2. แบบฟอร์มในการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
  3. ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
  4. แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล
  5. แผนพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ/เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาอังกฤษ
  6. คำอธิบายแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP
  7. คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
  8. ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) งานบริหารและพัฒนาระบบ
  9. แบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มทรส
  10. คู่มือการจัดทำแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
  11. แบบฟอร์มแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
  12. ตัวอย่างแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล_บร
 






932 ครั้ง