โรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และบริการ สำนักวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 4 มี.ค. 2563

                                             

                                                                                   

          สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการเยือนถิ่นฅนคอมฯ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จึงได้นำนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 25,29,31 มกราคม 2563 และ 4,5 กุมภาพันธ์ 2563 ดังมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 2)โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 3)โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 4)โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม และ 5)โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก39 ครั้ง