เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 1/2562
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 30 ก.ค. 2562

 

 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 ครั้งที่ 1/2562

        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสิทธิชัย บุญสนิท และนายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 และพิจารณาแนวทางในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 13 “เรื่องเล่า คน คุณภาพ” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 8 แห่ง สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศน์

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก68 ครั้ง