พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 30 ก.ค. 2562

   

   

พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล

พิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล และอาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย เข้าร่วมรับเกียรติบัตรเป็นวิทยากร โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา ได้มอบหมายให้ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากล และได้รับเกียรติจาก Mr. Dennis Kwok Vice President Asia Pacific และ Mr. Charles singh ของ CompTIA ร่วมมอบใบรับรองด้านดิจิทัลมาตรฐานสากลครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก41 ครั้ง