สวส.เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 7 ม.ค. 2563

   

สวส.เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ

              เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 6.30 น. ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดหนี่ยวจิตใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมายาวนาน อีกทั้งเป็นการสืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามในการแสดงความกตัญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษาและรูปเคารพพระพิรุณ ณ ลานหน้าองค์พระพิรุณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ:สมัย ข่าว:จุรีพร

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก98 ครั้ง