Email: arit@rmutsb.ac.th

ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

        แนะนำบริการ : การยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ผู้ใช้บริการต้องมีรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 1.อาจารย์-เจ้าหน้าที่ "ยืมต่อ" ก่อนถึงวันกำหนดส่ง ภายใน 5 วัน 2.นักศึกษา "ยืมต่อ" ก่อนถึงวันกำหนดส่ง ภายใน 2 วัน http://lib.rmutsb.ac.th

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 9 ธ.ค. 2562


2212 ครั้ง